seminarier & program

Svensson & Wikmalm arbetar helst nära kunden så att vi tillsammans kan hitta fram till en insats som båda parter tror kommer att fungera i organisationen, gruppen och för individerna, i förhållande till var man står idag och vad man vill uppnå. Därför är målbilden viktig att formulera. Ju tydligare mål, desto tydligare är vägen dit.

Varje situation är unik och varje uppdrag är unikt. Det är viktigt att vi som konsulter har ett starkt intresse för att förstå det lokala sammanhanget för att hitta lokala lösningar. Det kräver både förståelse och lyhördhet för helheten och den dynamiska komplexiteten.

Tillsammans analyserar vi situationer, prövar idéer om möjligheter, lokaliserar hinder och utarbetar lösningar. Detta omsätter vi i specialskräddade program och seminarier, för att i görligaste mån hitta vägen från där vi är till dit vi ska.

Våra uppdrag hos er kan vara engångsföreteelser eller återkommande kontinuerliga moduler. De kan tidismässigt vara korta eller sträcka sig över flera dagar. De kan inbegripa en enskild individ, grupper eller hela er organisation. Variationen i våra typer uppdrag är mycket stor. Det är era unika mål som formar innehåll och arbetssätt.